สัญลักษณ์บนแผนภาพของโอริงามิ (Origami Diagram Symbol and Terminology)

การพับแบบพลิกกระดาษออกข้างนอก หรือพลิกกระดาษเข้าข้างใน (Inside/Outside Reverse fold)

สัญลักษณ์แสดงการพับแบบพลิกเข้าข้างใน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)
การพับแบบพลิกกระดาษเข้าข้างใน ตามรอยที่แสดงในรูป เริ่มต้นจากการสร้างรอยพับก่อน โดยการพับไปมา จากนั้นใช้รอยพับที่สร้างขึ้น เปิดกระดาษออก แล้วพลิกกระดาษเข้าข้างใน

สัญลักษณะแสดงการพับแบบพลิกออกข้างนอก
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)
การพลิกกระดาษออกข้างนอก ตามรอยที่แสดงในรูป เริ่มต้นจากการสร้างรอยพับก่อน โดยการพับไปมา จากนั้นใช้รอยพับที่สร้างขึ้น เปิดกระดาษออก แล้วพลิกกระดาษเย้อนทางออกไปข้างนอก

สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)

เส้นแสดงรอยพับที่ต้องพับแบบงอลง
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)
พับกระดาษตามรอยประโดยให้พับเป็นมุมงอลงไป (มุมพับให้งอลงเหมือนอักษรตัว V ตามรอยประที่ทำไว้) เรียกว่า วัลเลย์โฟว์ (Valley Fold)

เส้นแสดงรอยพับที่ต้องพับแบบงอขึ้น
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)
พับกระดาษตามรอยประโดยให้พับเป็นมุมตั้งขึ้นมา (มุมพับให้ตั้งขึ้นเหมือนเครื่อหมายยกกำลัง ^ ตามรอยประที่ทำไว้) เรียกว่า เมาเทนโฟวด์ (Mountain Fold)

เส้นแสดงรอยพับที่มีอยู่แล้ว
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)
รอยพับที่อยู่ด้านหน้า (ไม่มีกระดาษแผ่นอื่นมาบัง)

เส้นแสดงรอยพับที่มีอยู่แล้วและกระดาษบังอยู่
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)
รอยพับกระดาษ หรือเส้นแทนขอบกระดาษ ที่อยู่ด้านหลัง (มีกระดาษแผ่นหน้าบังอยู่)

ลูกศรแสดงทิศทางการพับ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)
พับกระดาษไปตามทิศทางของลูกศร

ลูกศรแสดงทิศทางการพับไปข้างหลัง
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)
พับตามทิศทางของลูกศร ย้อนไปทางด้านหลังของกระดาษ

ลูกศรแสดงการคลี่กระดาษออก
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)
คลี่รอยพับออกตามทิศทางของลูกศร

ลูกศรแสดงการสร้างรอยพับแล้วคลี่กลับ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)
พับไปแล้วก็พับกลับ (ให้พับตามรอย โดยพับในทิศทางลูกศรปลายเล็กก่อน แล้วพับกลับคืนมาในทิศทางลูกศรปลายใหญ่)

ลูกศรแสดงการกดลง
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)
ใช้ในการบอกว่าให้ทำการกดประดาษลงไปให้แบนเรียบ

ลูกศรแสดงการเอานิ้วสอดเข้าระหว่างสองแผ่นกระดาษ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพไดอาแกรมแสดงขั้นตอนของการพับกระดาษรูปต่างๆ (Origami Diagram Symbol and Terminology)
สอดนิ้วเข้าไประหว่างแผ่นกระดาษที่ปลายลูกศรชี้ เพื่อแยกกระดาษออกจากกัน

การพับแบบพลิกกลับสองทบ (Inside/Outside Double Reverse fold)

สัญลักษณ์แสดงการพับแบบพลิกกลับสองทบเข้าข้างใน
inside-crimp
การพับแบบพลิกกระดาษเข้าข้างในสองทบ ตามรอยที่แสดงในรูป เริ่มต้นจากการสร้างรอยพับก่อน จากนั้นใช้รอยพับที่สร้างขึ้น เปิดกระดาษออก แล้วพลิกกระดาษเข้าข้างใน

สัญลักษณะแสดงการพับแบบพลิกกลับสองทบออกข้างนอก
outside-crimp
การพลิกกระดาษออกข้างนอกสองทบ ตามรอยที่แสดงในรูป เริ่มต้นจากการสร้างรอยพับก่อน จากนั้นใช้รอยพับที่สร้างขึ้น เปิดกระดาษออก แล้วพลิกกระดาษเย้อนทางออกไปข้างนอก

สัญลักษณะที่ใช้ในการจมกระดาษ (Sink fold)

การจมกระดาษคือการใช้นิ้วกดกระดาษให้ย้อนทิศกลับไปอีกทาง ในไดอาแกรมของแบบพับกระดาษโอริงามิ สัญลักษณะที่ใช้จะเป็นปลายลูกศร ชี้ไปในทิศทางที่ต้องจมปลายกระดาษ และจะมีเส้น ที่ขีดของขอบของการจม ดังแสดงในรูปด้านล่าง
สัญลักษณะที่ใช้ในการจมกระดาษ (Sink fold)